De Ruiter vertegenwoordigingen

(rozen en Hydrangeas)

Zuid Amerika

Danziger (rozen)
https://www.danzigeronline.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

Europa

Danziger (rozen)
https://www.danzigeronline.com

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

Afrika

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

China

Agriom (Hydrangeas)
https://agriom.nl/nl/home

Danziger (rozen)
https://www.danzigeronline.com/

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com/

Select Breeding (rozen)
http://www.selectbreeding.nl/

United Selections (rozen)
https://united-selections.com