De Ruiter vertegenwoordigingen

(rozen en Hydrangeas)

Zuid Amerika

Danziger (rozen)
https://www.danzigeronline.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

Spek roses 
https://rozen.com/

Genviv: in Mexico (rozen) en Brazil (Rozen)
https://genviv.com/

Europa

Danziger (rozen)
https://www.danzigeronline.com

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

Afrika

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com

YYY Breeding (Hydrangeas)

China

Agriom (Hydrangeas)
https://agriom.nl/nl/home

E.G. Hill (rozen)
http://www.conectiflor.com/

Select Breeding (rozen)
http://www.selectbreeding.nl/

United Selections (rozen)
https://united-selections.com